Isikuandmete töötlemine

Veebipoe JADORE.EE (edaspidi Veebipood või Jadore) omanik on OÜ JADORE (registrikood 14293187), asukohaga Pärnu mnt 67a, Tallinn 10134.

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse
1.1 Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida Jadore kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh tehingute tegemine kliendiga ning kaupade tarne. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks nõusoleku andnud.
1.2 Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning e-posti aadress, vajadusel ka aadress ja telefoninumber. Pangamaksete korral  kliendi arvelduskonto number, panga nimi. Lisaks kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu) ning klienditoe andmed.

1.3 Jadore ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.
1.4 Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:
1.4.1 klient edastab oma andmed Jadore veebilehel https://www.jadore.ee uudiskirjaga liitumise lingil.
1.4.2 jadore saab isiku isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse vastava teenuse pakkujalt.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
2.1 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
2.2 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
2.3 Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
2.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
2.5 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
2.6 Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente Jadore uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel, sh kaupade tarne.
2.7 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist Maksekeskuse AS süsteemi.
2.8 Jadore sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse AS Maksekeskuse turvalisesse keskkonda.
2.9  Jadore kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:
2.9.1 saadetud uudiskirjade avamise statistika
2.9.2 uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.
2.10 Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

2.11 Jadore ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

3. Õiguslik alus
3.1 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
3.2 Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

4.Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
4.1 Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
4.2 Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
4.3 Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
4.4 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs
5.1 Isikuandmeid hoitakse Elkdata OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
5.2 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
5.3 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
5.4 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
6.1 Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel: info@jadore.ee

7. Nõusoleku tagasivõtmine
7.1 Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@jadore.ee

8. Säilitamine
8.1 Ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.
8.2 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
8.3 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

9. Kustutamine
9.1 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@jadore.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

10. Ülekandmine
10.1 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

11. Otseturustusteated
11.1 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

12. Vaidluste lahendamine
12.1 Jadorele oma andmeid edastades ja Jadore veebilehte kasutama asudes on klient tutvunud Jadore isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud. Jadore jätab endale õiguse käesolevaid üldpõhimõtteid muuta.
12.2 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel: info@jadore.ee Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Täiendavate küsimuste korral kirjtage e-posti aadressil info@jadore.ee
Uuendatud: 30.10.2018.